پست های پیشنهاد شده

به نام خدا

سلام

Orochi_X_Wallpaper_WO2.png

در این تاپیک (موضوع) قصد دارم طریقه آزاد کردن مبارزها (شخصیت) بازی Warriors Orochi 2 که یکی از محبوب ترین بازی های تاریخ شرکت Koei هست رو بهتون آموزش بدم!

این بازی دومین قسمت از مجموعه بازی های "جنگجویان اوروچی" ست...

این قسمت از بازی شخصیت های بسیار زیادی داره و همین که تعداد سامورایی ها از 2 گروه به 3 کروه و تعداد سایر شخصیت ها (Other) از 1 گروه به 2 گروه افزابش یافته این مسئله رو خوب نمایش میده. آزادکردن شخصیت های این بازی به شدت آسونه و سختی زیادی رو قرار نیست متحمل بشید.

طبق فکشن ها (گروه هر کاراکتر):

[TABLE=class: grid, width: 801, align: center]

[TR]

[TD]Shu (شو)

[TABLE=class: grid, width: 800, align: center]

[TR]

[TD=align: left]Jiang Wei [/TD]

[TD=align: right]داستان وی مرحله 3 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Ma Chao[/TD]

[TD=align: right]داستان وو مرحله 6 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Pang Tong[/TD]

[TD=align: right]داستان وی مرحله 5 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Wei Yan[/TD]

[TD=align: right]داستان شو مرحله 2 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Yue Ying[/TD]

[TD=align: right]داستان شو مرحله 6 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Zhao Yun[/TD]

[TD=align: right]داستان شو مرحله 2 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Zhuge Liang[/TD]

[TD=align: right]داستان شو مرحله 6 یا داستان اوروچی مرحله 2 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=class: grid, width: 801, align: center]

[TR]

[TD]Wu (وو)

[TABLE=class: grid, width: 800, align: center]

[TR]

[TD=align: left]Da Qiano[/TD]

[TD=align: right]داستان وو مرحله 4 یا داستان اوروچی مرحله 4 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Gan Ning[/TD]

[TD=align: right]داستان سامورایی مرحله 5 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Lu Meng[/TD]

[TD=align: right]داستان سامورایی مرحله 5 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Lu Xun[/TD]

[TD=align: right]داستان شو مرحله 3 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Sun Ce[/TD]

[TD=align: right]داستان وو مرحله 4 یا داستان اوروچی مرحله 4 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Taishi Ci[/TD]

[TD=align: right]داستان وی مرحله 3 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Xiao Qiao[/TD]

[TD=align: right]داستان وو مرحله 2 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Zhou Yu[/TD]

[TD=align: right]داستان وو مرحله 2 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=class: grid, width: 801, align: center]

[TR]

[TD]Wei (وی)

[TABLE=class: grid, width: 800, align: center]

[TR]

[TD=align: left]Cao Pi[/TD]

[TD=align: right]داستان وی مرحله 5 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Cao Ren[/TD]

[TD=align: right]داستان وی مرحله 5 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Pang De[/TD]

[TD=align: right]داستان وو مرحله 5 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Sima Yi[/TD]

[TD=align: right]داستان سامورایی مرحله 4 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Xiahou Dun[/TD]

[TD=align: right]داستان وی مرحله 2 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Xiahou Yuan[/TD]

[TD=align: right]داستان وی مرحله 2 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Xu Zhu[/TD]

[TD=align: right]داستان وو مرحله 5 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Zhang Liao[/TD]

[TD=align: right]داستان شو مرحله 5 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Zhen Ji[/TD]

[TD=align: right]داستان وی مرحله 5 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=class: grid, width: 801, align: center]

[TR]

[TD]SW 1 (سامورایی 1)

[TABLE=class: grid, width: 800, align: center]

[TR]

[TD=align: left]Akechi Mitsuhide[/TD]

[TD=align: right]داستان شو مرحله 4 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Date Masamune[/TD]

[TD=align: right]داستان اوروچی مرحله 5 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Ishikawa Goemon[/TD]

[TD=align: right]داستان وو مرحله 2 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Maeda Keiji[/TD]

[TD=align: right]داستان اوروچی مرحله 1 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Oda Nobunaga[/TD]

[TD=align: right]داستان وی مرحله 7 یا داستان سامورایی مرحله 6 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Oichi[/TD]

[TD=align: right]داستان وی مرحله 6 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Saika Magoichi[/TD]

[TD=align: right]داستان وی مرحله 4 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Sanada Yukimura[/TD]

[TD=align: right]داستان سامورایی مرحله 2 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Takeda Shingen[/TD]

[TD=align: right]داستان سامورایی مرحله 2 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Uesugi Kenshin[/TD]

[TD=align: right]داستان سامورایی مرحله 3 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=class: grid, width: 801, align: center]

[TR]

[TD]SW 2 (سامورایی 2)

[TABLE=class: grid, width: 800, align: center]

[TR]

[TD=align: left]Azai Nagamasa[/TD]

[TD=align: right]داستان وی مرحله 6 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Ishida Mitsunari[/TD]

[TD=align: right]داستان وی مرحله 7 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Nouhime[/TD]

[TD=align: right]داستان سامورایی مرحله 6 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Toyotomi Hideyoshi[/TD]

[TD=align: right]داستان سامورایی مرحله 6 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=class: grid, width: 801, align: center]

[TR]

[TD]SW 3 (سامورایی 3)

[TABLE=class: grid, width: 800, align: center]

[TR]

[TD=align: left]Fuma Kotaro[/TD]

[TD=align: right]داستان اوروچی مرحله 1 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Gracia[/TD]

[TD=align: right]داستان شو مرحله 4 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Maeda Toshiie[/TD]

[TD=align: right]داستان وی مرحله 4 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Naoe Kantsugo[/TD]

[TD=align: right]داستان سامورایی مرحله 3 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Nene[/TD]

[TD=align: right]داستان شو مرحله 4 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Sasaki Kajiro[/TD]

[TD=align: right]داستان سامورایی مرحله 2 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Shibata Katsuie[/TD]

[TD=align: right]داستان وی مرحله 7 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=class: grid, width: 801, align: center]

[TR]

[TD] Other 1 (سایر شخصیت ها 1)

[TABLE=class: grid, width: 800, align: center]

[TR]

[TD=align: left]Diao Chan[/TD]

[TD=align: right]داستان وو مرحله 8 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Lu Bu[/TD]

[TD=align: right]داستان وو مرحله 8 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Meng Huo[/TD]

[TD=align: right]داستان وو مرحله 3 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Yuan Shao[/TD]

[TD=align: right]داستان وی مرحله 3 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Zhang Jiao[/TD]

[TD=align: right]داستان سامورایی مرحله 1 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Zhu Rong[/TD]

[TD=align: right]داستان وو مرحله 3 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Zuo Ci[/TD]

[TD=align: right]داستان شو مرحله 1 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=class: grid, width: 801, align: center]

[TR]

[TD]Other 2 (سایر شخصیت ها 2)

[TABLE=class: grid, width: 800, align: center]

[TR]

[TD=align: left]Dodomekki[/TD]

[TD=align: right]5 عنصر بدست بیارید (صندوق گنچ)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Fu Xi[/TD]

[TD=align: right]داستان سامورایی مرحله 3 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Gyuki[/TD]

[TD=align: right]25 عنصر بدست بیارید (صندوق گنج)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Himiko[/TD]

[TD=align: right]داستان شو مرحله 8 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Minamoto Yushitsune[/TD]

[TD=align: right]داستان وو مرحله 1 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Shin Orochi[/TD]

[TD=align: right]Dramatic Mode رو کامل کنید (تمام مراحلش رو)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Sun Wukong[/TD]

[TD=align: right]داستان وی مرحله 8 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Taigong Wang[/TD]

[TD=align: right]داستان شو مرحله 1 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Taira Kiyomori[/TD]

[TD=align: right]داستان سامورایی مرحله 8 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

سوالی بود با کمال میل درخدمتم!

منبع:

انجمن بازی های رایانه ای

portal_header_mobile_logo.png

Rasagame.ir

ویرایش شده توسط White Night

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلامی دوباره :d چند تا سوال داشتم شانس یا لاک روی چی تاثیر میزاره؟ بعد این قسمت هایه جدید جز استوری مد و فری مد چیه یه توضیح نمکی میدی؟ بعد نسخه 2 این بازی برای کامپیوتر نیست ؟ اگه هست میشه لینک بدی ؟خیلی ممنونم که کلی حال دادی بهمون با کمکات

ویرایش شده توسط sajjadra

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
سلامی دوباره :d چند تا سوال داشتم شانس یا لاک روی چی تاثیر میزاره؟ بعد این قسمت هایه جدید جز استوری مد و فری مد چیه یه توضیح نمکی میدی؟ بعد نسخه 2 این بازی برای کامپیوتر نیست ؟ اگه هست میشه لینک بدی ؟خیلی ممنونم که کلی حال دادی بهمون با کمکات

سلام خواهش میکنم :chakerim:

شانس یا همون Luck روی پیدا کردن و بدست آوردن آیتم هایی مثل سلاح، کفش (ارتقاع سرعت)، مهر سلطنتی (بدست آوردن Musou نسبتا طولانی)، کوزه نوشیدنی (پر شدن Musou)، زره (بی تاثیر یا کم تاثیر شدن حملات دشمن به صورت موقت) و تبر (دوبرابر شدن شدت ضربات و مقدار کم شدن جان دشمنان با هر ضربه شما). اگر Luck در بالا ترین درجه ممکن باشه تقریبا با کشتن هر سرگروهی از سربازها (همون سربازی که اگر بکشیدش بقیه سربازا هم فرار میکنن) یک آیتم بجاش بدست میارید.

درمورد مود های بازی:

Survival Mode هم یک بازی تگ تیم سه به سه هست که خیلی هم جالبه، تعداد حریفات نامحدوده و هرچه جلوتر برید بازم حریفات سخت تری مقابلتون قرار میگیرن.

Versus Mode برگرفته از یک مود مشابه از Samurai Warriors و Dynasty Warriors 4ـه و درواقع همون Challenge محسوب میشه متشکل از Tower,Tag Team, Elimination و Steeple Chase.

Tower هم به این صورته که باید تا جایی که میتونید دشمناتون رو شکست بدید و هرچه تعداد بیشتری شکست بدید رکورد بهتری ثبت می کنید.

Steeple Chase هم که یک بازی با جنبه فانه ولی کمکتون میکنه کمی تو اسب سواری حرفه ای تر بشید. دو بازیکن سوار اسب هستن و مسابقه میدن تا یک خط پایان ولی تو راه کلی آیتم هست.

Eliminiation هم مبارزه های تن به تن هستش.

Tag Team خیلی مشابه Survival Mode هستش و شما به صورت تگ تیم باید یکی از سه شخصیت دشمن رو یا بکشید، یا از زمین مسابقه خارج کنید.

آخرین و مهم ترین مود به همراه استوری مود: Dream Mode که با اسم دراماتیک مود هم شناخته میشه. جذابیت این مود هم به این دلیله که باز کردنشون کمی زحمت میخواد و جای سختی کار Unique Item در WO رو انجام میده. زحمت میخواد ولی بازی هر مرحله ایش لذت بخشه و داستان های هرسه نفر توی گروه شما به هم مربوط میشه و برای حمله یا دفاعشون دلیل دارن خیلی این بخش رو جدی بگیرید و ازش لذت ببرید.

نسخه WO2 انحصارا برای PS2 و PSP و بعدها برای Xbox360 ساخته شده و اگر میخواید بازیش کنید باید از شبیه سازایی مثل PCSX2 استفاده کنید که من هم از وقتی کنسول رو کنار گذاشتم همین کار رو میکنم و راضی هستم. اینم لینک برنامه PCSX2 که شبیه ساز بازی های PS2 هستش: لینک دانلود

فایل Iso این بازی هم که تو نت هست میتونین پیدا کنین. (فعلا جایی هستم که نمیتونم خودم آپلود کنم و نمیخوام وقتتون رو تلف کنم)

سوالی بود بازم در خدمتم.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

این برنامه برام تو بازی pes 2013 لگ داشت فریمم بالای 50 بود بعد میترسم نیاره و samurai warriors - Dynasty warriors- warriors orochi کدوم نسخه هاش برای کامپیوتر هست ؟ بین این نسخه ها اولی هاشو بازی نکنم رویه روند بازی تاثیر نمیزاره یا چیزه خوبیو از دست نمیدم(از نظر گیمپلی)؟ بعد نسخه musou orochi z مراحل 1 و 2 رو داره یا نه ؟

ویرایش شده توسط sajjadra

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
این برنامه برام تو بازی pes 2013 لگ داشت فریمم بالای 50 بود بعد میترسم نیاره و samurai warriors - Dynasty warriors- warriors orochi کدوم نسخه هاش برای کامپیوتر هست ؟ بین این نسخه ها اولی هاشو بازی نکنم رویه روند بازی تاثیر نمیزاره یا چیزه خوبیو از دست نمیدم(از نظر گیمپلی)؟ بعد نسخه musou orochi z مراحل 1 و 2 رو داره یا نه ؟

نگران نباشین واسه نیاوردن این بازی باید کامپیوترتون دیگه خیلی قدیمی باشه پس فکر میکنم بیاد.

همه نسخه های آخر Dynasty Warriors از 6 تا 9 به علاوه تمام Xtreme Legends ها و Empires ها برای PC هستن. Samurai Warriors هم تا جایی که میدونم همه برای PC هم عرضه شدن. Warriors Orochi هم 1 و Z و 4 برای PC هستش.

اگر نسخه های اولیه رو بازی نکنید چیز خاصی از دست نمی دید ولی برای خود من که از طرفداران قدیمی این بازی ها هستم و کلی باهاش خاطره دارم حتی اون نسخه های قدیمی هم جذابه. داستان ها همیشه در نسخه های بعدی همون داستان نسخه های اولیه هستن فقط کمی شاخ و برگ میگیرن و شخصیت ها بیشتر میشن. از نظر گیم پلی هم بهترین بازی قطعا WO های 1 و 2 هستن. (Z کپی پیست 2 هست و 4 هم بازی حتی در حالت سخت هم آبکیه و حتی از کشتن 10000 نفر هم لذت نمی برید اگر نسخه 1 و 2 رو بازی کرده باشید.)

راجع به سوال آخر راجع به Mosou Orochi Z هم، استوری از WO1 گرفته شده ولی مودهای دیگه ای از WO2 به بازی اضافه شده مثل VS Mode و Survival Mode و Dream Mode و همچنین چندتا شخصیت جدید به عنوان آپدیت اضافه شدن به بازی.

(تنظیمات انگلیسی کردن این بازی خیلی سخته و کمکی برای انگلیسی کردنش فعلا از دستم بر نمیاد پس دانلودش رو فعلا پیشنهاد نمی کنم)

ویرایش شده توسط White Night

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.